Canal Intern Grupo HD Covalco

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquest sistema compleix amb la finalitat de la Llei esmentada permetent que les persones físiques puguin informar sobre alguna de les accions o omissions a què es refereix el seu article 2, fonamentalment en fraccions del Dret de la UE i infraccions penals o administratives greus o molt greus .

Per presentar aquestes informacions, el sistema disposa d’un canal intern de denúncies que permet la comunicació escrita per mitjà de dues vies:

    • Una aplicació informàtica que compleix els criteris de confidencialitat de la informació i la protecció de dades a què es pot accedir a través d’aquest enllaç.
    • Per correu postal remès a aquesta adreça:GRUP HD COVALCO

Dept. RRHH
Ctra. Barcelona – Puigcerdà, KM 25.6
08403 Granollers
Barcelona